Úvod > Služby > Autorizovaná měření emisí a systémy pro sledování a hodnocení výše emisí

Autorizovaná měření emisí a systémy pro sledování a hodnocení výše emisí

Měření emisí a s ním spojené služby spadají do skupiny prací pro veřejnou, průmyslovou i komunální energetiku a průmyslovou sféru se zaměřením na ochranu a čistotu ovzduší.

Kromě výkonu autorizovaných měření emisí ORGREZ dodává vyhodnocovací systémy měření emisí včetně kontrolní a poradenské činnosti v této oblasti. Řeší komplexně problematiku sledování výše emisí škodlivin do ovzduší a jejich snižování.

Akreditovaná měření emisí škodlivin zdrojů znečišťování

Měření provádí Laboratoř autorizovaných měření emisí na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o vydání Osvědčení o autorizaci k měření emisí a udělené akreditaci ČIA.

Předmět měření:

 • jednorázová měření koncentrací tuhých a plynných znečišťujících látek,
 • prokazování jakosti automatizovaných měřících systémů 
 • kalibrace automatizovaných emisních měřících (monitorovacích) systémů AMS (QAL2, ČSN EN 14181) 
 • ověření automatizovaných emisních měřících (monitorovacích) systémů AMS (AST, ČSN EN 14181) 
 • ověřovací měření výsledků kontinuálního měření emisí, 
 • kalibrace přístrojů (prachoměrů) pro kontinuální měření koncentrací TZL.

Rozsah měření:

 • koncentrace TZL, SO2, NOx, CO, CO2, O2, PCDD/PCDF, PAH, PCB a kovů,
 • koncentrace organických plynů a par, úhrnné koncentrace organických látek.

Laboratoř dále provádí:

 • měření vzduchotechnických parametrů proudící vzdušiny,
 • měření rosného bodu kyseliny sírové,
 • měření elektrického odporu popílku in-situ,
 • garanční měření technologických zařízení a technologických procesů,
 • seřizování technologických procesů s ohledem na minimalizaci škodlivin,
 • měření účinnosti odlučovacích zařízení,
 • PM10, PM2,5.

Služby provádí Divize techniky ochrany ovzdušíDivize kontroly imisí a paliv.Divize techniky ochrany ovzduší

Vyhodnocovací systém pro kontinuální měření emisí

Komplexní systém vyhodnocení měření emisí (škodlivin) pro splnění požadavků legislativy v ochraně ovzduší s evidenčními doklady, kterými provozovatel prokazuje dodržování emisních limitů a výtěžnosti emisního monitoringu.

 • Vizualizační systém
 • Vyhodnocovací systém

Kontrola a poradenství v oblasti kontinuálního měření emisí

 • Zajištění jakosti a spolehlivosti systému emisního monitoringu
  Soubor služeb, jejichž cílem je zajištění pravidelné správy systému vyhodnocování údajů z kontinuálního měření emisí tak, aby byly splněny veškeré požadavky vyplývající z vyhlášek a zákonů MŽP ČR. Jedná se zejména o požadavky na plnění emisních limitů, na dosahovanou provozní spolehlivost systému měření (výtěžnost) a na zajištění bezproblémového provozu celého vyhodnocovacího systému.
 • Systém provozní evidence zdrojů znečišťování – SPEZO
  Vypracování a vyhodnocení souhrnných měsíčních a ročních údajů provozní evidence, obsahujících přehled všech stálých údajů a průměrných hodnot všech proměnných údajů dle platné legislativy a zpracovávání přehledů o emisích ze zdrojů znečišťování ovzduší formou poradenské činnosti a konzultací.
 
vyrobila Omega Design