Úvod > Služby > Řízení a regulace elektrizačních sítí > Studie připojitelnosti výrobny

Studie připojitelnosti výrobny

Studie připojitelnosti výrobny obsahuje technické posouzení možného připojení výrobny podle platných Pravidel provozování distribučních soustav (konkrétně příloha č. 4) a je často vyžadována provozovatelem distribuční soustavy (DS) podle jeho uvážení.

Studie se zpracovává s ohledem na:

 • napěťové poměry ve všech posuzovaných uzlech sítě,
 • zatížitelnost jednotlivých prvků sítě,
 • dodržení parametrů zpětných vlivů na DS tj. – zejména změny napětí vyvolané trvalým provozem výrobny, změny napětí při spínání, útlumu signálu HDO, flikru, harmonických a dalších kritérií daných Pravidel provozování distribučních soustav (dle charakteru výrobny).

Provozovatel distribuční soustavy poskytne podklady pro tvorbu studie připojitelnosti v rozsahu potřebném pro její zpracování.

Podklady zpravidla obsahují:

 • zkratový výkon vvn nebo vn v napájecí rozvodně nebo místě od kterého bude vliv počítán,
 • stávající a výhledové hodnoty zatížení v soustavě,
 • související zdroje připojené k DS v předmětné části DS,
 • platné požadavky na připojení zdrojů k DS v předmětné části DS,
 • parametry transformátoru vvn/vn,
 • stávající a výhledový stav HDO,
 • parametry vedení k místu připojení – délka, typ, průřez,
 • možné provozní stavy (základní zapojení + zapojení při náhradních dodávkách),
 • zjednodušený mapový podklad.

Rozsah studie

U zdrojů, připojovaných do sítí nn a vn je rozsah dán zpravidla stanicí s napájecím transformátorem sítě, vedením s posuzovaným zdrojem a jeho doporučeným přípojným bodem a dalšími vedeními s provozovanými či plánovanými zdroji i zátěžemi těchto vedení. Posuzovány jsou provozní stavy definované provozovatelem distribuční soustavy. Dále se ve studii posuzují případné přetoky do vyšších napěťových hladin a jejich vliv na činnost regulace napětí transformátorů.

Potřebné výpočty chodu sítě se provádějí pomocí programu PSSE (výrobce společnost Siemens) a jsou dle požadavku provozovatele distribuční soustavy prováděny pro letní minimální zatížení, zimní maximální zatížení, příp. takové zatížení, při němž bude dosahováno maxima výroby v dané síti. 

Výpočty se provádějí pomocí programu PSSE (výrobce společnost Siemens) na základě dat získaných od objednavatele.  

non prescription xanax for sale
 
vyrobila Omega Design