Úvod > Služby > Řízení a regulace elektrizačních sítí > Výpočet technických ztrát

Výpočet technických ztrát

Realizace výpočtu

Výpočty se provádějí pomocí světově uznávaného programu PSSE (výrobce společnost Siemens) na základě dat získaných od objednavatele a případně provozovatele nadřazené distribuční soustavy. 

Pro počítanou soustavu (Lokální distribuční soustava nebo soustava samostatného velkoodběratele, vlastní spotřeba elektrárna či teplárna, atd.) se vytvoří kompletní datový model, který je variantně vytvořen pro jeden nebo více provozních režimů podle charakteru soustavy (tzv. charakteristické režimy) a zadání odběratele. V datovém modelu jsou obsaženy parametry kabelů, transformátorů, případně zdrojů, dále seznam všech uzlů a jejich parametrů a konečně činné a jalové odběry/dodávky v uzlech soustavy. Uzlem nejčastěji rozumíme přípojnici rozvodny, případně odbočku na vedení. Proměnné ztráty jsou kompletně počítány programem PSSE. Ztráty naprázdno jsou zčásti také součástí chodu sítě, jedná se o ztráty v dielektriku na vedení a ztráty naprázdno transformátorů. Ostatní méně významné ztráty – ztráty přechodových odporů, ztráty v jističích, ztráty měřicích a řídicích prvků – jsou dopočteny ručním výpočtem.

V případě, že provozovatel soustavy nemá k dispozici konkrétní hodnoty ztrát naprázdno a nakrátko transformátorů nebo některé další parametry pro potřeby výpočtu chodu sítě, lze využít naší interní výpočtové databáze a použít náhradní hodnoty

Praktické přínosy výpočtu

  • získání informace o běžné hospodárnosti provozu Lokální distribuční soustavy nebo soustavy samostatného velkoodběratele, vlastní spotřeby elektrárny či teplárny, 
  • získání informace o zvýšených provozních nákladech při vynuceném provozu soustavy v náhradním zapojení,
  • získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodovací proces týkající se zefektivnění provozu stávající Lokální distribuční soustavy nebo vlastní spotřeby, modernizaci nebo náhrady konkrétních zařízení (např. transformátorů), změny způsobu zapojení, apod.,
  • získání podkladů pro posuzování připojitelnosti nové elektrárny nebo významného odběru do Lokální distribuční soustavy nebo vlastní spotřeby z hlediska zatížení stávajících vedení,
  • vytvoření zprávu o výpočtu technických ztrát spolu s certifikátem lze uplatnit při jednání s celním úřadem o osvobození od daně za elektřinu potřebnou ke krytí ztrát v distribuční soustavě podle zákona 261/2007 Sb.,
  • vyčíslení technických ztrát v Lokální distribuční soustavě (na jejíž provoz má provozovatel licenci) slouží jako základní podklad při žádosti o navýšení distribučního poplatku účtovaného zákazníkům/odběratelům elektřiny.

legal xanax for sale UK
 
vyrobila Omega Design