Úvod > Služby > Řízení a regulace elektrizačních sítí > Výpočet zkratových poměrů

Výpočet zkratových poměrů

Realizace výpočtu

Úloha výpočtu ustáleného poruchového chodu sítě určuje v souladu s platnou normou poruchová napětí a proudy v síti při vzniku jednoho ze čtyř typů zkratu na vedení – třífázový, dvoufázový, dvoufázový zemní a jednofázový zemní. Volitelnými parametry výpočtu jsou mj. vzdálenost vzniku zkratu od počátečního uzlu vedení a doba trvání zkratu. Výpočet určuje charakteristiky průběhu zkratového proudu a sousledné resp. netočivé impedance v místě poruchy. Pro nesymetrické poruchy jsou určena poruchová napětí a proudy v síti ekvivalentní symetrické poruchy příslušně elektricky vzdálené. Jako zdroje zkratového proudu jsou uvažovány synchronní resp. asynchronní stroje pracující v analyzované soustavě.

Praktické přínosy výpočtu

  • kontrola dostatečné zkratové odolnosti stávajících rozvoden NN, VN a VVN při projektování nových vedení/kabelů v Lokální distribuční soustavě nebo vlastní spotřebě výrobny. Podle velikosti minimálních zkratových proudů se nastavují ochrany zařízení, podle maximálních proudů se pak dimenzují zařízení, jako jsou rozvodny, rozvaděče, vedení. Ta musí v případě zkratové poruchy vydržet přetoky zkratových proudů až do doby vypnutí příslušných ochran. 
  • výkaz o velikosti zkratových výkonů Lokální distribuční soustavy pro provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je počítaná Lokální distribuční soustava připojena nebo pro potřeby kontroly bezpečnosti dané soustavy ze strany státních orgánů.

buy misoprostol online
 
vyrobila Omega Design