Úvod > Laboratoře > Akreditované laboratoře

Akreditované laboratoře

V oblasti laboratorních prací a zkušebnictví ve firmě působí několik akreditovaných pracovišť s širokou nabídkou služeb. V oboru elektro silnoproud působí vn/vvn zkušebna s řadou specifických metod a zkoušek i pro oblast olejů, v ochraně ovzduší působí laboratoře měření emisí a imisí, v oblasti fyzikálních metod působí kalibrační laboratoř v oboru tlak a teplota a v oblasti hodnocení paliva o analýzy kvality paliva a jejich tuhých zbytků včetně zajištění odběru jejich vzorků u daného spalovacího či jiného zdroje.

Zkušebna vn/vvn

Zkušební laboratoř E01, ČSN EN ISO 17025:2005,  osvědčení o akreditaci č. 302/2016 (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument), asociace zkušeben vysokého napětí

Diagnostická měření elektrických strojů točivých (generátorů, motorů), transformátorů, omezovačů přepětí, odběry a diagnostika elektroizolačních kapalin a plynů, stanovení obsahu PCB látek a furanových derivátů v matricích, stanovení obsahu kovů atomovou absorpční spektrometrií a obsahu PCB v zeminách, v rozsahu dle osvědčení.

Zkušební činnosti

 • Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek
 • Měření a diagnostika elektrických strojů točivých
 • Měření a diagnostika elektrických strojů netočivých
 • Rozbory izolačních olejů
 • Analýza plynů rozpuštěných v izolačním oleji
 • Diagnostika stavu plynové náplně zařízení plněných SF6
 • Zkoušky kabelů a kabelových souborů
 • Zkoušky svodičů přepětí
 • Zkoušky rozvaděčů vn
 • Zkoušky spínacích přístrojů
 • Zkoušky pevné izolace na bázi celulózy

Zkušebna působí v rámci Divize elektrotechnických laboratoří.

Zkušební laboratoř Most

Zkušební laboratoř, ČSN EN ISO 17025:2005,  osvědčení o akreditaci č. 198/2016 (2.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 • Zkoušky paliv, biopaliv a zbytků po spálení.
 • Měření koncentrací znečišťujících látek a meteorologických parametrů ve venkovním ovzduší včetně vzorkování, s možností zahrnutí výsledků měření do celostátní databáze informací o kvalitě ovzduší spravované pověřenou organizací Ministerstva životního prostředí ČR (ČHMÚ Praha).
 • Měření prašnosti a meteorologických parametrů v pracovním ovzduší mimo budovy včetně vzorkování.

Zkušební laboratoř působí v rámci Divize kontroly imisí a paliv.

Skupina zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti, ČSN EN ISO 17043:2010,  osvědčení o akreditaci č. 442/2016 (645 kB, Adobe Acrobat dokument)

Poskytování zkoušení způsobilosti v oblasti fyzikálně-chemických vlastností tuhých paliv.

Zkušební laboratoř působí v rámci Divize kontroly imisí a paliv.

Autorizovaná laboratoř měření emisí

Laboratoř měření emisí, ČSN EN ISO 17025:2005,  osvědčení o akreditaci č. 475/2016 (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

Měření plynných a pevných emisí znečišťujících látek a doprovodných vzduchotechnických veličin ze stacionárních zdrojů v rozsahu dle osvědčení.

Předmět měření:

 • jednorázová měření koncentrací tuhých a plynných znečišťujících látek,
 • ověřovací měření výsledků kontinuálního měření emisí,
 • kalibrace přístrojů (prachoměrů) pro kontinuální měření koncentrací TZL.

Rozsah měření:

 • koncentrace TZL, SO2, NOx, CO, CO2, O2,PCDD/PCDF, PAH, PCB a kovů,
 • koncentrace organických plynů a par, úhrnné koncentrace organických látek,
 • PM10, PM2,5.

Působí v rámci Divize techniky ochrany ovzduší.

Kalibrační laboratoř v oboru tlak a teplota

Kalibrační laboratoř, ČSN EN ISO 17025:2005,
 osvědčení o akreditaci č. 416/2016 (234.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Kalibrace elektromechanických tlakoměrů, deformačních tlakoměrů, průmyslových odporových teploměrů a termoelektrických snímačů teploty v rozsahu dle osvědčení.

Působí v rámci Divize tepelné techniky a energetiky.

 
vyrobila Omega Design