Úvod > Laboratoře > Akreditované laboratoře

Akreditované laboratoře

V oblasti laboratorních prací a zkušebnictví ve firmě působí několik akreditovaných pracovišť s širokou nabídkou služeb. V oboru elektro působí vn/vvn zkušebna s řadou specifických metod a zkoušek i pro oblast elektroizolačních kapalin, v ochraně ovzduší působí laboratoře měření emisí a imisí, v oblasti fyzikálních metod působí kalibrační laboratoř v oboru tlak a teplota a v oblasti hodnocení paliva o analýzy kvality paliva a jejich tuhých zbytků včetně zajištění odběru jejich vzorků u daného spalovacího či jiného zdroje.


Zkušebna vn/vvn

Zkušební laboratoř ZL E01, ČSN EN ISO/IEC 17025:2018,  osvědčení o akreditaci č. 447/2019 (3.9 MB, Adobe Acrobat dokument) , asociace zkušeben vysokého napětí

Diagnostická měření elektrických strojů točivých (generátorů, motorů), transformátorů, omezovačů přepětí, odběry a diagnostika elektroizolačních kapalin a plynů, diagnostika stavu elektroizolačních materiálů, stanovení obsahu PCB látek a furanových derivátů v matricích specifikovaných v příloze osvědčení o akreditaci.

Zkušebna působí v rámci Divize elektrotechnických laboratoří.

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Ostrava

Zkušební laboratoř, ČSN EN ISO 17025:2018,   osvědčení o akreditaci č. 630/2019 (260 kB, Adobe Acrobat dokument)

  • Analýzy metodou iontové chromatografie

Zkušební laboratoř působí v rámci Divize ekologických systémů.

Zkušební laboratoř Most

Zkušební laboratoř, ČSN EN ISO 17025:2005,  osvědčení o akreditaci č. 109/2020 (2.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

  • Zkoušky paliv, biopaliv a zbytků po spálení.
  • Měření koncentrací znečišťujících látek a meteorologických parametrů ve venkovním ovzduší včetně vzorkování, s možností zahrnutí výsledků měření do celostátní databáze informací o kvalitě ovzduší spravované pověřenou organizací Ministerstva životního prostředí ČR (ČHMÚ Praha).
  • Měření prašnosti a meteorologických parametrů v pracovním ovzduší mimo budovy včetně vzorkování.

Zkušební laboratoř působí v rámci Divize kontroly imisí a paliv.

Skupina zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti, ČSN EN ISO 17043:2010,  osvědčení o akreditaci č. 303/2018 (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Poskytování zkoušení způsobilosti v oblasti fyzikálně-chemických vlastností tuhých paliv.

Zkušební laboratoř působí v rámci Divize kontroly imisí a paliv.

Autorizovaná laboratoř měření emisí

Laboratoř měření emisí, ČSN EN ISO 17025:2018,  osvědčení o akreditaci č. 157/2019 (3.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Měření plynných a pevných emisí znečišťujících látek a doprovodných vzduchotechnických veličin ze stacionárních zdrojů v rozsahu dle osvědčení.

Předmět měření:

  • jednorázová měření koncentrací tuhých a plynných znečišťujících látek,
  • ověřovací měření výsledků kontinuálního měření emisí,
  • kalibrace přístrojů (prachoměrů) pro kontinuální měření koncentrací TZL.

Rozsah měření:

  • koncentrace TZL, SO2, NOx, CO, CO2, O2,PCDD/PCDF, PAH, PCB a kovů,
  • koncentrace organických plynů a par, úhrnné koncentrace organických látek,
  • PM10, PM2,5.

Působí v rámci Divize techniky ochrany ovzduší.

Kalibrační laboratoř v oboru tlak a teplota

Kalibrační laboratoř, ČSN EN ISO 17025:2005,
 osvědčení o akreditaci č. 62/2020 (243.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Kalibrace elektromechanických tlakoměrů, deformačních tlakoměrů, průmyslových odporových teploměrů a termoelektrických snímačů teploty v rozsahu dle osvědčení.

Působí v rámci Divize tepelné techniky a energetiky.

 
vyrobila Omega Design