Úvod > O společnosti > Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů a provoz vnitřního oznamovacího systému

podle Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Tyto informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele dle výše uvedeného Zákona o ochraně oznamovatelů.

Cílem je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Oznamovatel se musí identifikovat, ale příslušná osoba má povinnost identitu oznamovatele chránit a nesmí ji bez jeho souhlasu prozradit.


 

Oznamovatel

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a)  má znaky trestného činu,

b)  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)  porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d)  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. zákona o ochraně oznamovatelů.

Povinný subjekt

Povinným subjektem je ORGREZ, a.s., který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ORGREZ, a.s. , externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém:

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně i ústně.

Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému ORGREZ, a.s. je Martina Životská (dále jen „příslušná osoba“).

Možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • Listinné oznámení na adresu: ORGREZ, a.s. Hudcova 321/76, 612 00 Brno-Medlánky s označením obálky „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT, výhradně k rukám příslušné osoby“.
  • E-mailem:  vos@orgrez.cz .
  • Telefonicky: +420 702 158 987, každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hod.
  • Osobní jednání na základě předchozí telefonické dohody: v sídle společnosti ORGREZ, a.s. na adrese: Hudcova 321/76, 612 00 Brno-Medlánky nebo po dohodě i jinde.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Externí oznamovací systém:

Všichni oznamovatelé se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – oznamovatel.justice.cz.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

 
vyrobila Omega Design