Úvod > Služby > Poradenská a konzultační činnost

Poradenská a konzultační činnost

V daném segmentu trhu firma ORGREZ poskytuje poradenství, vypracovává různorodé odborné studie, posudky a expertízy a provádí další specifické služby s působností v celém procesu přeměny energií od technologií úpravy paliv až po zařízení vyvedení výkonu.

Studie a audity

 • technickoekonomické studie a posudky, studie proveditelnosti, podklady k přípravě investičních záměrů
 • hlukové a rozptylové studie, studie EIA, studie připojitelnosti  
 • audity a prověrky technologické a provozní úrovně zařízení, Due Diligence audity
 • expertízní činnost
 • risk analýzy, poruchové analýzy a jiné speciální analýzy

Poradenství  

 • poradenská a vývojová činnost v oblasti údržby a provozu el. strojů a zařízení
 • poradenství a odborná pomoc při hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH procesy
 • Autorizovaný odběr vzorků odpadů dle zákona č. 185/01 Sb. Zákonů, vyhláška č. 376/01 Sb. zákonů
 • Posuzování nebezpečných vlastností odpadních materiálů a certifikace nebezpečných vlastností odpadů oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 376/01 Sb. zákonů
 • Využití vedlejších energetických produktů VEP ve stavebnictví – certifikace výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. zákonů, posuzování shody výrobků z vedlejších energetických produktů VEP, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. zákonů a prováděcích předpisů upravujících technické požadavky u vybraných výrobků ve stavebnictví
 • poradenství při projektování a výstavbě imisních a emisních monitorovacích systémů
 • poradenství při nakládání s odpady a ochraně životného prostředí (integrovaný registr znečišťování a jeho podpora)
 • tvorba předpisů pro diagnostiku el. strojů a zařízení

Expertní, informační a manažerské systémy

 • informační a expertní systémy pro zkušební laboratoře VN točivých a netočivých strojů
 • aplikace a odborná pomoc při zavádění manažerských systémů (IMS, EMS, IPPC)
 • informační a expertní systémy v oblasti měření a vyhodnocování emisí znečišťujících látek (systémy EMON)

Softwarová řešení

 • vývoj technickoekonomických modelů a aplikací pro analýzy, plánování a optimalizaci provozu tepelných zdrojů
 • modelování provozních stavů tepelných zařízení a tepelných oběhů elektrárenských a teplárenských provozů
 • SW pro evidenci a správu podnikové metrologie
 • SW Thermoflow – návrhy nových zařízení a modelování stávajících technologií
 • CFD simulace v programu ANSYS, aplikace CFX- modelování proudění kapalin, plynů a procesů
 
vyrobila Omega Design