Úvod > Služby > Životní prostředí a problematika skleníkových plynů

Životní prostředí a problematika skleníkových plynů

Problematika skleníkových plynů je ve firmě ORGREZ řešena ve vazbě na ochranu životního prostředí jako celek, a to jak z hlediska technologií pro řízení a redukci emisí znečišťujících látek, tak z hlediska systémů pro sledování a hodnocení emisí skleníkových plynů, zejména CO2

Diagnostika a optimalizace elektrárenských a teplárenských bloků a zařízení

 • posuzování kvality a ekonomie provozu bloků
 • vývoj a dodávky komplexního systému sledování hospodárnosti bloků
 • optimalizace provozních režimů a dosahování maximálních provozních účinností zařízení

Redukce emisí NOx

 • analýzy, posudky a studie proveditelnosti realizace opatření DENOx
 • diagnostika a seřizování DENOx technologií
 • dodávky dílčích komponent technologií SNCR nebo dodávky technologických celků formou na klíč

Vody, zeminy a ekologie

 • stanovení obsahu kovů atomovou absorpční spektrometrií a obsahu PCB v zeminách toto posunout do  „Životní prostředí a problematika skleníkových plynů

Hodnocení vlivu emisního zdroje na kvalitu ovzduší

Segment zahrnuje různorodé práce související s hodnocením vybraného emisního zdroje ve vztahu k okolnímu ovzduší. Jde zejména o:

 • Zpracování rozptylových studií dle modelu SYMOS'97 autorizovanou osobou
 • Stanovení potřebné výšky komínu pro nový emisní zdroj v dané lokalitě autorizovanou osobou
 • Hodnocení velikosti vlivu emisního zdroje na celkovou úroveň znečištění ovzduší v dané oblasti.
 • Hodnocení vývoje velikosti vlivu vlivu emisního zdroje na celkovou úroveň znečištění ovzduší v dané oblasti od minulosti do současnosti.
 • Posouzení rozsahu vlivu zdrojů z okolních směrových sektorů na znečištění ovzduší v dané lokalitě.

Služby provádí Divize ekologických systémůDivize kontroly imisí a paliv.

this medication
 
vyrobila Omega Design