Úvod > Služby > Diagnostika točivých a netočivých elektrických zařízení

Diagnostika točivých a netočivých elektrických zařízení

V tomto velmi specifickém oboru firma poskytuje komplexní řešení péče o elektrická zařízení pro výrobu, distribuci a užití elektrické energie. V rámci činnosti akreditované vvn/vn zkušebny podrobuje točivá a netočivá elektrická zařízení zkouškám stejnosměrným i střídavým napětím, zkouškám izolace vinutí, zkratovým zkouškám apod. Patří sem rozbory olejů a zkoušky pevné izolace.

Zkušebnictví, vvn/vn zkušebna

 • zkoušky osobních ochranných a pracovních pomůcek pro elektrotechniku: zkoušečky napětí, fázovací soupravy, záchranné háky, vypínací a manipulační tyče, dielektrické rukavice a obuv
 • izolační zkoušky vn přístrojových transformátorů
 • zkoušky za využití zkušebny vvn (zdroje napětí do 150 kV/AC; 0,5 A)
 • zkoušky u zákazníka za využití mobilních zdrojů (zdroje napětí do 350 kV/AC; 350 kVA, rázový generátor atmosférického impulsu 1,2/50 μs; 25 kV)

Diagnostika elektrických zařízení

 • měření stavu izolačních soustav přístrojových transformátorů a kondenzátorů
 • zkoušky ventilových bleskojistek a bezjiskřišťových svodičů přepětí vn a vvn u omezovačů přepětí
 • měření časů zapnutí a vypnutí, dynamického odporu a odporu proudové dráhy u vypínačů
 • diagnostická měření hluku pro točivé i netočivé elektrické stroje

Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů točivých – generátory a motory

 • měření izolačního odporu, kapacit a ztrátových činitelů, impedance, napěťové závislosti izolačního odporu nebo částečných výbojů
 • zkoušky mezizávitové izolace vinutí, indikace závitového zkratu rotorového vinutí, rázové zkoušky atmosférickým impulsem
 • zkouška indikace ozónu v chladicím vzduchu
 • kontrola strojů termovizí a další speciální zkoušky

Diagnostika výkonových transformátorů

 • měření izolačního odporu, ztrátových  činitelů a kapacit, veličinu C2/C50
 • měření odporu vinutí, převodových poměrů
 • stanovení charakteru spojení vinutí
 • měření magnetizačních proudů, impedance nakrátko, ČV, analýz polarizačního spektra (RVM) a frekvenční odezvy (FRA)
 • dielektrická spektroskopie ve frekvenční doméně
 • měření časů přepnutí přepínače odboček
 • provozní diagnostika průchodek
 • napěťové zkoušky střídavým napětím
 • termovizní prohlídky a další speciální zkoušky

Rozbory olejů a zkoušky pevné izolace

 • měření izolačních a jakostních parametrů izolačních olejů, tj. zkoušky průrazného napětí, obsahu vody, stanovení čísla kyselosti olejů apod.
 • stanovení přítomnost kalů a korozívní síry
 • zkoušky tepelně-oxidační stálosti, stanovení počtu a velikosti částic
 • stanovení obsahu PCB látek
 • inventarizace zařízení s obsahem PCB
 • analýza plynů rozpuštěných v izolačním oleji – plynově-chromatografická metoda (DGA)

Rozbory strojních olejů – mazacích, turbínových a hydraulických

 • stanovení kinematické viskozity, mech. nečistot, kalů a usazenin
 • stanovení odlučivosti vzduchu, pěnivosti oleje, deemulgačního čísla, antioxidantů, čísla kyselosti, hustoty a bodu vzplanutí

Zkoušky pevné izolace

 • stanovení obsahu vody, průměrného polymeračnhoí stupeně, 2-furfural a jemu příbuzné sloučeniny

Diagnostika SF6

 • školení a certifikační zkoušky pro pracovníky provádějící znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů ze spínacích zařízení vn
 • stanovení obsahu SF6 (čistota) a SO2
 • analýza rozkladných produktů SF6 metodou plynové chromatografie

Služby provádí Divize elektrotechnikyDivize elektrotechnických laboratoří.

 
vyrobila Omega Design